Kontrata kolektive e kosoves 2014 pdf

Ligji ipunes, kontrata kolektive, akti ibrendshem ipunedhenesit dhe kontrata e punes, e te cilat duhet tejene ne perputhje me dispozitat eligjit tepunes. Nenshkruan kontrata te treta, ne interes te sbashkut sipas vendimeve te kd apo kryesise. Formulari per aplikim per njohjen e statusit te viktimave pdf. Msiti i llapit qe martoj mbi qifte ja me qfar kushte i marton djemt dhe vajzat e kosoves duration. Natyra juridike e kontratave kolektive java e shtate. Shoqata gemmologjike e kosoves gemmological association of kosovo, peje. Parashtruesi kerkon nga gjykata kushtetuese e kosoves ti vleresoje shkeljet nga autoritetet publike ne aktgjykimet e kontestuara. Te angazhohemi bashkerisht ne ngritjen e cilesise ne arsim. Sindikata e bashkuar e arsimit, shkences dhe kultures wikipedia. Mijera mesimdhenes po vazhdojne tu drejtohen gjykatave ne vend per te realizuar te drejtat e tyre qe dalin nga kontrata kolektive, raporton koha. Pagat mesatare sektoriale mujore ne sektorin privat 2008 2014.

Kontrata e pergjithshme kolektive e nenshkruar nga qeveria e kosoves, do te rregulloje raportet ne mes punedhenesit dhe punemarresit dhe njeheresh do te eliminoje shume shkelje te te drejtave te punetoreve te sektorit privat, konsiderojne perfaqesues te komunitetit te biznesit. Vendosja e prioriteteve per te zhvilluar planin e veprimit per barazi. Kontrata kolektive ne kosove 2015 keyword found websites. Sindikata e arsimit te mesem e larte e rkssamk sindikata e universitetit dhe shkences e rkssushk. Kapitulli i dispozitat e pergjithshme neni 1 qellimi kontrata kolektive sektoriale ne vijim.

N mbshtetje t nenit 90, t ligjit t puns, dispozitat e ligjit pr kshillin ekonomikosocial dhe ligjit mbi organizimin sindikal n kosov, organizatat e pundhnsve oda ekonomike e kosovs dhe aleanca kosovare e biznesit, organizatat e t punsuarve bashkimi i sindikatave t pavarura t. Sindikata e arsimit parashkollor, fillor dhe e mesme e ulete e rkssapfk kontrate kolektive e arsimit parauniversitar. Oda e avokateve te kosoves avokatska komora kosova kosovo bar association str. Raporti i kontrates kolektive dhe kontrates mbi punes rendesia e negociatave kolektive dhe kontratave kolektive.

Kontrata kolektive dokument i ri me premtime te vjetra 18. Posta e kosoves ne cilesine e punedhenesit do te themeloje marredhenie te punes me punetoret per kohe te. Kriji mi i ket yre mundesive ligjore ne menyre 17 ligjin per shoqerite tregtare nr. Apr 18, 2017 kontrata kolektive dokument i ri me premtime te vjetra 18.

Kontrate pune per kohe te caktuar mpms ministria e. Kontrata e pergjithshme kolektive e nenshkruar nga qeveria e kosoves, do te rregulloje raportet ne mes punedhenesit dhe punemarresit dhe njeheresh do te eliminoje shume shkelje te te drejtave te punetoreve te sektorit privat, konsiderojne perfaqesues te. Sipas raportit vjetor nga agjencia e statistikave te kosoves ask, pagat. Republika kosovo, is a partiallyrecognised state in southeast europe, subject to a territorial dispute with the republic of serbia.

Kontrata e punes, lidhet ne forme te shkruar dhe nenshkruhet nga rtk dhe i punesuari. Kontrata e punes mund te nderpritet me marreveshje ndermjet punedhenesit dhe te punesuarit. Kks lidhet nga palet ne kete kontrate per rregullimin e marredhenieve juridike nga marredhenia e punes dhe respektimit te te drejtave dhe detyrimeve te paleve nenshkruese. Ne muajin shtator 2016, sindikata eshte perballur me kerkesen per fillimin e procedures per ristrukturimin e kompanise albtelecom. Apr 02, 2014 orari i shfrytzimit td pushimit vtetor neni33 l. Konventa mbi te drejtat e punetoreve ne organizim dhe negociata kolektive 6 kontrata kolektive. Republika kosovarepublic of kosovo agjencia per menaxhimin e. Ne kete dokument nenshkrimet i vune edhe kryesindikalisti haxhi arifaj, kreret e odes ekonomike dhe aleances kosovare te biznesit safet gerxhaliu e agim shahini dhe perfaqesuesi i keshillit ekonomik social alush sejdiu. Lufta disavjecare e sindikalisteve kosovare per ta nenshkruar kontraten kolektive perfundoi te marten. Per qellim rritjen e efektivitetit te proceseve te punes, reduktimin e kostove dhe optimizimin. Konventa mbi lirite sindikale dhe mbrojtjen e te drejtave sindikale.

Nenshkruhet kontrata e re kolektive e arsimit ne kosove. Nenshkruan kontraten kolektive per sektorin e arsimit. Shoqata gemmologjike e kosoves gemmological association of. Kosovo deserves to celebrate today as the international community converts the supervised independence it achieved four years ago to full independence, but it must also do more to guarantee full protection of minority rights, especially those of the countrys serb population. Me angazhimin e sbashkut, projektligji per pagat do te. Pdf harmonizimi i legjislacioni per korporatat me logjiken. Feb 19, 2014 bandat e lushnjes lufta e pergjakshme mes aldo bares dhe artur dajes, mbi 50 viktima top story duration. Dallimi i kontrates kolektive te punes nga kontrata grupore e punes.

Kontrata e pergjithshme kolektive 2014 linkedin slideshare. Hava bujupiismajli, e drejta nderkombtare e punes, prishtine, 2001. Masht dhe sbashk nenshkruan kontraten kolektive te arsimit. Kontrate kolektive sektoriale kapitulli i dispozitat e pergjithshme neni 1 qellimi kontrata kolektive sektoriale ne vijim. Baza ekzistuese ligjore qe e rregullon agjencine eshte ligji nr. E drejta kolektive e punes sindikatat organizimi sindikal dhe te drejtat themelore te njeriut nga puna dhe lidhur me punen. Nocioni dhe karakteristikat e kontratave kolektive. We use your linkedin profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. Ligji i punes duhet te siguroje permbushjen e kater parimeve kyce. Kontrata mbi huan, interesin dhe pagesen e vonuar prishtine. Me 30 prill 2010 qeveria e kosoves miratoi projektligjin e punes. N mbshtetje t nenit 90, t ligjit t puns, dispozitat e ligjit pr kshillin ekonomikosocial dhe ligjit mbi organizimin sindikal n kosov, organizatat e pundhnsve oda ekonomike e kosovs dhe aleanca kosovare e biznesit, organizatat e t punsuarve bashkimi i sindikatave t pavarura t kosovs. Shoqata gemmologjike e kosoves gemmological association of kosovo gemoloska associjacija kosova.

1026 1605 361 1210 1444 325 1102 66 858 704 211 858 1078 668 1499 477 1373 649 942 311 503 857 454 1118 197 1282 584 739 1279 681 1237 827 684 1305 610 234 760 1411 972 69 1171